تأثیر کینزیوتیپ بر ریسک فاکتورهای بیومکانیکی آسیب ACL حین مانورهای برشی در شرایط برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده در بازیکنان فوتبال

سیاوش شیروانی پور؛ مهدی خالقی تازجی؛ سیما محمدآملی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس وpnf بر میزان درد ، ظرفیت عملکردی و زاویه لوردوز کمری زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و هایپرلوردوزیس

سیما محمدآملی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر حرکات اصلاحی در بهبود راه رفتن کودکان فلج مغزی اسپاستیک ۲ تا ۸ ساله

فاطمه حسین زاده؛ سیما محمدآملی؛ محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -