مقایسه تاثیرتمرینات ثبات دهنده گردن با و بدون تمرینات تحرک بخشی ناحیه توراسیک بر درد، دامنه حرکتی، استقامت عضلانی، حس عمقی گردن و پاسچر زنان دارای گردن درد مزمن و سر به جلو

زهرا محمودآبادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -