تأثیر کینزیوتیپ بر ریسک فاکتورهای بیومکانیکی آسیب ACL حین مانورهای برشی در شرایط برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده در بازیکنان فوتبال

سیاوش شیروانی پور؛ مهدی خالقی تازجی؛ سیما محمدآملی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -