تأثیر تکلیف دوگانه شناختی و محرومیت بینایی حین راه رفتن به عقب بر تعادل پویا و حس عمقی دختران نوجوان

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی؛ فائزه عامری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

بررسی عملکرد، کارکرد شبکه های توجهی و مکانیسم های عصبی آن تحت تاثیر خودگفتاری آموزشی درونی و بیرونی در مهارت پرتاب دارت: مطالعه ای مبتنی بر fMRI

نرگس کریمی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

رفتار حرکتی
تأثیر آموزش غیر‌خطی عبور از مانع دو و میدانی بر سواد جسمانی دانش‌آموزان دختر شهر قم

sara سارا؛ مهدی شهبازی؛ زکیه نعیم آبادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تأثیر تغییرپذیری تمرین بر دقت شوت هندبال دانش‌آموزان دختر تحت شرایط فشار روانشناختی

سارا باقری؛ مهدی شهبازی؛ مریم تاجگردان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیر فعالیت بدنی گروهی و انفرادی برکیفیت زندگی، ترس از افتادن و عملکرد حرکتی زنان سالمند با دو سبک شناختی خوش بینانه و بدبینانه

رامینا آتشگاهیان؛ مهدی شهبازی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -