تاثیر هشت هفته بازی اصلاحی بر آزمون های عملکردی و شاخص افت ناوی و تعادل پسران با کف پای صاف منعطف 9 الی 12 سال

امید قدسی نژاد کلهرودی؛ هاشم پیری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

تاثیر 6 هفته تمرینات تی آر ایکس بر روی انحنای کمری، ثبات مرکزی و نمره ی آزمون غربالگری عملکردی زنان میانسال مبتلا به سندروم متقاطع تحتانی

محمد رحیمی؛ هاشم پیری؛ مژده فتاحی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه اثر خستگی اندام تحتانی و ناحیه مرکزی بر مکانیک فرود و عملکرد زنان ورزشکار

هاشم پیری؛ راضیه حاجی زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر تمرینات ثبات مرکزی بر نمرات آزمون های غربالگری حرکت عملکردی , تعادل و عملکرد اندام های فوقانی و تحتانی در بسکتبالیست های نخبه

هاشم پیری؛ امیررضا سعیدی زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقاسیه نمرات آزمون‌های غربالگری حرکت عملکردی و عملکرد بین مردان و زنان فوتبالیست

هاشم پیری؛ علیرضا زارع

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -