تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر میزان اراستین و RSL-3 در عضله اسکلتی رت های نر سالمند نژاد ویستار

علی سرلک؛ مجتبی صالح پور؛ نیما صحرایی؛ محدثه عالیانی نژاد؛ نازنین امید

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر میزان فروستاتین- 1 در عضله اسکلتی موش های نر نژاد ویستار مسن

نیما صحرایی؛ مجتبی صالح پور؛ علی سرلک؛ محدثه عالیانی نژاد؛ نازنین امید

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -