بررسی تاثیر خستگی عملکردی بر زمانبندی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب و مرتبط با آسیب سندروم پتلوفمورال در حین تکلیف پرش- فرود تک پا در فوتبالیست های حرفه ای

رضا قراخانلو؛ زینب حسین زاده؛ شهناز شهربانیان؛ زهرا مصلی نژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

فیزیولوژی ورزشی
بررسی اثر یک دوره تمرین تناوبی با شدت بالا همراه با مصرف غذای پرچرب بر بایوژنز و پویایی میتوکندریایی عضلات اکسیداتیو موش های صحرایی نر نژاد ویستار

شهناز شهربانیان؛ رضا قراخانلو؛ محمد جهانگیری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر فعالیت ورزشی هوازی شنا بر فاکتورهای خستگی ذهنی در سیستم عصبی مرکزی موش های ماده C57BL6 مبتلا به انسفالومیلیت خود ایمن تجربی

شهناز شهربانیان؛ المیرا احمدی؛ محمدرضا کردی؛ رضا قراخانلو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا همراه با رژیم غذایی پر چرب بر بیان ماکروفاژهای m1 و m2 در عضله گاستروکنمیوس رت های نر نژاد ویستار

علیرضا فتاحیان؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ رضا قراخانلو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -