مقایسه اثـر6 هفته تمـرین تــداومی اســتقامتی وتناوبی شدید به همراه مصرف مکمل Q10 بــربیــان ژنهــایp53 , TERT و سطوح آنتی اکسیدانی بافــت قلــب موشهای نر نژاد ویستار سالمند

مجید کاشف؛ مجتبی صالح پور؛ ریحانه شهبازی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مقایسه اثرشش هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر برخی از MicroRNA های ( Mir 195 و Mir 373 ) دخیل در کاردیومیوپاتی دیابتی رت های نر نژاد ویستار

نعمت اله نجاتمند؛ مجید کاشف؛ فرشته شهیدی؛ مجتبی صالح پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی    -

فیزیولوژی ورزشی
مقایسه اثر 6 هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر میزان SIRT-1 و NF-κB بافت قلب وکلیه رت های نر دیابتی نژاد ویستار

راحیل آتشگاهیان؛ مجید کاشف

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
مقایسه اثر تمرین تناوبی و تداومی بر برخی شاخص‌های فروپتوز در بافت هیپوکمپ بر عملکرد شناختی رت‌های مبتلا به آلزایمر

پریسا رجبی؛ مجید کاشف؛ مجتبی صالح پور؛ فریبا خداقلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -