بررسی تاثیر 4 هفته انواع فعالیت ورزشی بر عوامل التهابی و ضد التهابی ناشی از انسفالومیلیت خودایمن تجربی در شاخ خلفی نخاع موش های مادهC57BL6

محمدرضا کردی؛ گلرخ محمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر فعالیت ورزشی هوازی شنا بر فاکتورهای خستگی ذهنی در سیستم عصبی مرکزی موش های ماده C57BL6 مبتلا به انسفالومیلیت خود ایمن تجربی

شهناز شهربانیان؛ المیرا احمدی؛ محمدرضا کردی؛ رضا قراخانلو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
مقایسه تاثیر چهار هفته بازی بر پایه تمرین هوازی و تمرینات هوازی بر نیمرخ لیپیدی کودکان دارای اضافه وزن

محمدحسین صفربیگی؛ محمدرضا کردی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا همراه با رژیم غذایی پر چرب بر بیان ماکروفاژهای m1 و m2 در عضله گاستروکنمیوس رت های نر نژاد ویستار

علیرضا فتاحیان؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ رضا قراخانلو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -