تأثیر تمرینات پیلاتس بر BDNF، عملکرد حرکتی، کارکرد شناختی و کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه

حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده؛ سپیده جلالی اقدم کشکی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تأثیر تمرینات ریتمیک همراه با موسیقی بر روی ترامپولین بر آمادگی جسمانی، لذت فعالیت‌بدنی، شادی، تبحر و انگیزش حرکتی کودکان

مینا کشاورز؛ حسن محمدزاده؛ الهه یوسفی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثربخشی آموزش بازی های موقعیتی با تأکید بر نقش قیود اجتماعی (زبان، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، جنسیت) بر رشد اجتماعی، علاقه موقعیتی و دانش تاکتیکی در دانش آموزان 13-14 سال: چالشی بر نظریه یادگیری موقعیتی

مهسا سلیمانی؛ حسن محمدزاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثر برنامه تمرینی یکپارچگی حسی ـ حرکتی مبتنی بر رویکرد حس بازی بر کارکردهای اجرایی، تجسم فضایی و تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری

هانیه قاسمیان مقدم؛ حسن محمدزاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تأثیر آموزش‌های خطی و غیرخطی و قیود بر خودسازمانی و مهارت‌های ادراکی بازیکنان فوتبال

میلاد بوستان بان غازیانی؛ حسن محمدزاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیر خستگی ذهنی و فیزیکی و تغییرات محیطی بر دقت عملکرد، کارکردهای اجرایی، فعالیت مناطق مختلف مغز و خودکارآمدی تیراندازان ماهر

الهه یوسفی؛ حسن محمدزاده؛ زهرا فتحی رضائی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -