تأثیر هشت هفته تمرین زیر بیشینه و بیشینه بر سطح سرمی آسپروسین و مقاومت به انسولین و ترکیب بدن در زنان اضافه وزن/چاق

عاطفه صادقی؛ پروانه نظرعلی؛ رستم علیزاده؛ رضا حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -