رفتار حرکتی
تاثیر اصل اختصاصی بودن تمرین بر اجرا و یادداری مهارت پرتاب دارت

سید کاوس صالحی؛ فرزانه حاتمی؛ سارا کمالوندیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
ارتباط بین سبک‌های یادگیری و فراشناخت در ورزشکاران رشته‌های ورزشی باز و بسته در پاندمی کرونا

فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ مهناز قهرمانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیر آموزش خطی و غیرخطی بر یادگیری مهارت دریبل فوتبال و لذت از فعالیت بدنی درکودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

غلامرضا لطفی؛ فرزانه حاتمی؛ نسرین وزینی فکور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -