تاثیر شدت های مختلف تمرینات تناوبی بر سندرم کاردیومتابولیک پسران دارای اضافه وزن و چاق غیر فعال

مجید وحیدیان رضازاده؛ محمد هاشمزهی؛ رضا دلاور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

اثر حاد مصرف کافئین بر ظرفیت بی‌هوازی، شاخص خستگی و عوامل اسیدوزی خون در دوره‌ی قاعدگی دختران ورزشکار

جواد مهربانی؛ زهرا سعیدی؛ مجید وحیدیان رضازاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر تمرینات HIIT با حجم های مختلف بر شاخص های یندرم کاردیومتابولیک و تن سنجی پسران نوجوان دارای اضافه وزن و چاق

مجید وحیدیان رضازاده؛ مجید نوری؛ رضا دلاور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -