مقایسه روش های یادگیری ضمنی بدون خطا و استنباط قیاسی با تاکید برتمرکز توجه بیرونی بر میزان یادداری و انتقال مهارت بولینگ در کودکان مبتلا به اوتیسم

رسول یاعلی؛ فرهاد قدیری؛ مینا خدایاری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر تمرینات کالیستنیک بر مقیاس‌های تندرستی و مهارتی و حرکات کارکردی در دانشجویان با و بدون صافی کف ‌پای منعطف

رسول یاعلی؛ مریم قربانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثر بازی زمین کوچک، آموزش افتراقی و آموزش مبتنی بر محدودگرها بر خلاقیت، تعاملات تیمی و انگیزش حرکتی در پاس فوتبال و مهارت های بنیادی در دختران و پسران

رسول یاعلی؛ نیلوفر میرزایی؛ مینا خدایاری؛ مجتبی قنبری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه کینماتیک اندام تحتانی طی گام‌برداری در دانشجویان دختر مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی و متقاطع تحتانی

رسول یاعلی؛ مریم قربانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -