فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 8 هفته اب درمانی بر سطوح نیتریک اکساید سنتتاز ،کراتین کیناز وکراتین کیناز MB در پسران مبتلا به دیستروفی دوشن.

پریسا پورنعمتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و رژیم ناشتایی متناوب بر سطوح فاکتور تمایزی رشدی 15 و گالکتین 3 بافت چربی رت های دیابت نوع2

رحمان سوری؛ پریسا پورنعمتی؛ اعظم ستاری محمودی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین مزمن تناوبی با شدت متوسط و تناوبی با شدت زیاد بر بیان ژن ماسلین و آیرزین و مقاومت انسولینی در رت های دیابتی نر نژاد ویستار

سعید رضایی رضایی؛ علی اصغر رواسی؛ پریسا پورنعمتی؛ پیام عباسیان مهر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -