فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی و مصرف روغن گردو بر روی برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی کاتالاز(CAT)، سوپر اکسید دیسموتاز(SOD) و گونه اکسیژن فعال(ROS) در ورزشکاران

علی همتی عفیف؛ سعید شاملو؛ سیده احترام افتخاری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -