فیزیولوژی ورزشی
بررسی اثر مکمل یاری سیر بر تغییرات آنتی‌اکسیدان‌های بزاقی مردان میانسال ورزشکار پس از یک فعالیت وامانده‌ساز

بهزاد طاعتی مقدم؛ سیاوش رحمتی؛ علی الهی قلعه گردن

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
مقایسه پاسخ‌های همودینامیکی، و استقامت و خستگی عضلانی پس از یک فعالیت مقاومتی به روش ست‌‌های خوشه‌‌ای و سنتی در زنان تمرین کرده

بهزاد طاعتی مقدم؛ سیاوش رحمتی؛ فاطمه کرمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -