مقایسه متغیرهای منتخب کینتیکی، کینماتیکی و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب مفصل مچ پا در والیبالیست های نخبه حرفه ای هنگام فرود از ارتفاع های مختلف

علی فتاحی؛ فرزانه شکریان بورخیلی

دوره 6، شماره 2 ، 1399

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -