مقایسه هماهنگی و تغییرپذیری هماهنگی سگمنتهای اندام تحتانی در افراد دارای زانوی پرانتزی و سالم حین دویدن روی تردمیل با سرعتهای مختلف

مهدی عرب خزایلی؛ مهدی خالقی تازجی؛ امیر لطافتکار

دوره 6، شماره 1 ، 1399

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر دو روش تمرین مقاومتی هرمی و هرمی معکوس بر شاخصهای آنتی اکسیدانی ، فشار اکسیداتیو و شاخصهای التهاب مردان دارای اضافه وزن

اسد مردانی؛ حسین عابد نطنزی

دوره 6، شماره 1 ، 1399

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -