تاثیر تمرین استقامتی شدید بر هموکسیژناز-1 و TNF-α در بافت‌‌های روده و معده‌ی موش‌های صحرایی نر ویستار

آقاعلی قاسم نیان؛ ام البنین جاویدان

دوره 4، شماره 2 ، 1397

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -