مقایسه تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی و مقاومتی در هوای سرد بر بیان پروتئین PPARy بافت چربی و پروتئین FNDC5 بافت عضلانی در موش های چاق دیابتی

عباسعلی گائینی؛ کبری جوادی فر

دوره 5، شماره 2 ، 1398

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -