1. اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی قدرتی و حس عمقی بر تعادل و گیت کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

سید حسین حسینی؛ علی اصغر نورسته؛ محمدجواد عظیمی زاده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -