وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / Ministry of Health and Medical Education

اعضای کارگروه اخلاق


انوشیروان کاظم‌نژاد دانشگاه تربیت مدرس

آمار زیستی

  • kazem_anmodares.ac.ir

اعضای کارگروه اخلاق


مینا فروزنده مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

اخلاق پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری / Ministry of Science, Research and Technology

رئیس کارگروه اخلاق


‌زهرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سلمان‌‌ رییس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

  • salmanatu.ac.ir

دبیر کارگروه اخلاق


محسن اسمعیلی معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت ورزشی

  • m_smaeili2006yahoo.com

اعضای کارگروه اخلاق


حسین زارعیان معاون فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • h.zareianssrc.ac.ir

اعضای کارگروه اخلاق


حامد عباسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی

  • h.abbasissrc.ac.ir

اعضای کارگروه اخلاق


مهدی بیاتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی

  • m.bayatissrc.ac.ir

کارشناس کارگروه اخلاق


یاشار گرجی‌نژاد پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

  • ssri.ethics.cgmail.com