پژوهشگران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گواهی آنلاین

مقایسه کنترل پاسچر،تعادل و وضعیت عملکرد اندام تحتانی سالمندان دارای کف پای صاف،گود و طبیعی

شناسه اخلاق