اعضای کارگروه اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / Ministry of Health and Medical Education

اعضای کارگروه اخلاق

انوشیروان کاظم‌نژاد

آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس

kazem_anmodares.ac.ir

مینا فروزنده

اخلاق پزشکی مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

foruzandeh.miums.ac.ir
0000-0002-2877-7773

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری / Ministry of Science, Research and Technology

رئیس کارگروه اخلاق

علی شریف‌نژاد

بیومکانیک ورزشی رییس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

a.sharifnezhadssrc.ac.ir

دبیر کارگروه اخلاق

علی کاشی

معاون پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

a.kashissrc.ac.ir

اعضای کارگروه اخلاق

حسین زارعیان

معاون فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

h.zareianssrc.ac.ir

حامد عباسی

مدیر فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

h.abbasissrc.ac.ir

مهدی بیاتی

عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی

m.bayatissrc.ac.ir

کارشناس کارگروه اخلاق

یاشار گرجی‌نژاد

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

ssri.ethics.cgmail.com

مدیر بخش صدور گواهی اخلاق

مجتبی عشرستاقی

عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

mojtabaashrgmail.com