نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشگاه ازاد اسلامی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گواهی آنلاین

مدل سازی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ مطلوب هواداری در فوتبال