نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم

گواهی آنلاین

بررسی تاثیر نگرش مثبت ومنفی به بازی در فضای طبیعت بر خلاقیت حرکتی کودکان

شناسه اخلاق