نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
لینک گواهی:
https://ethics.research.ac.ir/EthicsProposalView.php?id=212283
 

شناسه اخلاق

موضوعات