نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

IR/ssri.rec.2021.10693.1060

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی