نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 آسیب شناسی ورزشی و بیومکانیک، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق

موضوعات