نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 فیزیولوژی ورزشی_ گرایش فعالیت بدنی و تندرستی_ دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان_ رشت_ گیلان_ ایران

2 فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان رشت گیلان ایران

3 علوم و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
لینک گواهی:
https://ethics.research.ac.ir/EthicsProposalView.php?id=216488

شناسه اخلاق

موضوعات