نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه پردیس بین الملل، ارومیه، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور ایلام، ایلام ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری