نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، ایران

2 گروه تربیت بدنی،واحد علی اباد کتول، دانشگاه ازاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول، ایران

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، آبادان، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق