نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

گروه رفتار حرکتی .پژوهشگاه علوم ورزشی .تهران .ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق

موضوعات