نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

گروه آسیب های ورزشی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
لینک گواهی:
https://ethics.research.ac.ir/EthicsProposalView.php?id=233185

شناسه اخلاق

موضوعات