نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه ترییت بدنی،واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران

2 استاد دانشگاه ارومیه

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق