نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 معاون پژوهش و فناوری دانشکده تربیت بدنی

2 دانشجوی دانشگاه گیلان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق