نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 موسسه آموزش عالی شفق تنکابن

2 استادیار دانشگاه شفق - تنکابن

3 استادیار دانشگاه شفق_ تنکابن

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
لینک گواهی:
https://ethics.research.ac.ir/EthicsProposalView.php?id=243032

شناسه اخلاق

موضوعات