نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق