نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 کارمند تربیت بدنی ارتش

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق