نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشگاه تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق