نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران1

2 تهران – خیابان استاد مطهری – خیابان میرعماد – کوچه پنجم – پلاک ۳

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق