نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق