نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

گروه تربیت بدنی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق