نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 مدرس دانشگاه

2 دانشجو

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق