نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشگاه آزاد اسلامی کرج دانشکده تربیت بدنی

4 دانشگاه آزاد کرج

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

شناسه اخلاق