نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 استاد ،گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ، تهران ، ایران

2 استادیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

3 استاد بیوشیمی ، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی ، گروه فیزیولوژی ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ، تهران ، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق