نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 2. استاد تمام حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی (طب ورزشی و بهداشت)، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 استادمشاور دانشگاه شهیدبهشتی-دانشکده علوم ورزشی

4 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق