نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 مدرس دانشگاه

2 تغذیه ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رجا، قزوین ، ایران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق