نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار،گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

2 آموزشکده فنی دختران یزد حضرت رقیه (س).گروه علوم ورزشی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق