نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 عضو هیئت علمی

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا

4 گروه بیوشیمی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

5 دانشگاه ویکتوریا، ملبورن، استرالیا

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق